Lietotāja līgums

Interneta portāla «Partsbit.lv» lietošanas noteikumi


 

1. Vienošanās izmantotie termini un definīcijas

Vienošanās izmantotiem terminiem un definīcijām ir šāda nozīme:

1.1. Interneta portāls «Partsbit.lv» – tīmekļa vietne, kura atrodas interneta tīklā pēc adreses: https://partsbit.lv, un satur lapas un programmnodrošinājumu.

1.2. Lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kura akceptēja šo oferti saskaņā ar šīs Vienošanās 2.3.punktu. Par Lietotāju šīs Vienošanās ietvaros var būt Pārdevējs un (vai) Pircējs.

1.3. Pārdevējs – Lietotājs, kurš ir piereģistrējies Interneta portālā «Partsbit.lv» ar mērķi pārdod auto detaļas.

1.4. Pircējs – Lietotājs, kurš ir piereģistrējies Interneta portālā «Partsbit.lv» ar mērķi atrast un (vai) nopirkt auto detaļas, kurus Interneta portālā «Partsbit.lv» izvieto Pārdevējs.

1.6. Pakalpojumi – Bezmaksas un Maksas pakalpojumi, kurus Izpildītājs sniedz Lietotājam ar Interneta portāla «Partsbit.lv» starpniecību. Izpildītājs nesniedz pakalpojums, kuru sniegšanai nepieciešama attiecīga licence.

1.7. Bezmaksas pakalpojumi – pakalpojumi, kas tiek sniegti saskaņā ar šo Vienošanos bez Izpildītāja maksas piemērošanas.

1.8. Maksas pakalpojumi – Izpildītāja pakalpojumu kopums, kuru Lietotājs var izmantot par maksu saskaņā ar šajā Vienošanās noteikto kārtību un nosacījumiem.

1.9. Konts – konts, kas ietver Interneta portāla «Partsbit.lv» Lietotāja datus, viņa personīgos iestatījumus, uzskaites un citus datus.

1.10. Personīgā lapa – Lietotāja lapa, kura atrodas Interneta portālā «Partsbit.lv», pilnībā vai daļēji (atkarībā no izvēlētā Lietotāja veida un personīgiem iestatījumiem) satur Lietotāja datus un informāciju par to.

1.11. Konta vadības panelis (Personīgais kabinets) – WEB-interfeisu sistēma, kura ļauj Lietotājam savā Kontā un Personīgajā kabinetā rediģēt informāciju, veikt Pakalpojumu pasūtīšanu (aktivizēšanu), nosūtīt paziņojumus citiem Lietotājiem un/vai Izpildītājam, apskatīt ziņojumus, kurus Lietotājam nosūtīja citi Lietotāji un/vai Izpildītājs, kā arī veikt citas darbības, ja tādas paredz Personīgā kabineta funkcionālās iespējas.

1.12. Izpildītāja Konts – Izpildītāja bankas konts kredītiestādē, kas norādīts Lietotāja Konta vadības panelī, uz kuru tiek veikta samaksa par Maksas pakalpojumiem.

1.13. Lietotāja bilance – ziņas par naudas līdzekļu summu, kuru Lietotājs ir pārskaitījis uz Izpildītāja Kontu kā priekšapmaksu par Maksas pakalpojumiem. Lietotāja bilances summa samazinās, Lietotājam pasūtot Izpildītāja Maksas pakalpojumus. Lietotāja bilance atspoguļojas Lietotāja Konta vadības panelī ar mērķi informēt Lietotāju par naudas līdzekļu summu, kuras ietvaros Izpildītājs var sniegt Maksas pakalpojumus noteiktā laika periodā. Pasūtot pakalpojumus, pirmkārt, no bilances tiek ieturēti līdzekļi, kurus Lietotājs pārskaitīja uz Izpildītāja Kontu, bet pēc tam bonusa punkti.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Par šīs ofertas nosacījumu bezierunu pieņemšanu (akceptu) tiek uzskatītas ieinteresētās personas darbības, kas saistītas ar sava Konta Interneta portālā «Partsbit.lv» reģistrāciju, reģistrācijas formas, kura atrodas pēc adreses: https://www.partsbit.lv/user/register, aizpildīšanu, Lietotāja veida izvēli, piekrišanu šīs Vienošanās nosacījumiem, atzīmējot ar “ķeksīti” reģistrācijas formā, vai jaunā maksātāja, vai pievienojot jaunu maksātāju un spiežot pogu "Pabeigt"/"Saglabāt".

No akcepta brīža tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir iepazinies un piekritis šai ofertai un nodibinājis ar Izpildītāju līgumattiecības saskaņā ar šīs Vienošanās noteikumiem.

2.2. Šī Vienošanās, kura ir noslēgta šīs publikās ofertas akceptēšanas ceļā, neprasa tās divpusējo Pušu parakstīšanu atsevišķa dokumenta formā.

2.3. Lietotājs, noslēdzot šo Vienošanos, izteic savu piekrišanu Izpildītāja SMS-ziņu saņemšanai uz savu mobilā tālruņa numuru, kuru tas ir norādījis savā Personīgajā kabinetā Interneta portālā «Partsbit.lv», kuras saturēt dažāda rakstura informāciju, tai skaitā reklāmas satura informāciju.

2.4. Lietotājs, noslēdzot šo Vienošanos, piekrīt saņemt uz savu mobilā tālruņa numuru, kuru tas ir norādījis savā Personīgajā kabinetā Interneta portālā «Partsbit.lv», zvanus no Izpildītāja.

2.5. Lietotājs, noslēdzot šo Vienošanos, piekrīt saņemt uz savu e-pasta adresi, kuru tas ir norādījis savā Personīgajā kabinetā Interneta portālā «Partsbit.lv», paziņojumus no Izpildītāja, kuri satur dažāda rakstura informāciju, tai skaitā arī reklāmas rakstura informāciju.

3. Vienošanās priekšmets

3.1. Izpildītājs šīs Vienošanās ietvaros un saskaņā ar Lietotāja pasūtījumu sniedz Bezmaksas un Maksas pakalpojumus, bet Lietotājam, gadījumā, ja tam tiek sniegti Maksas pakalpojumi, ir pienākums apmaksāt tos saskaņā ar šajā Vienošanās atrunātiem nosacījumiem.

4. Konta reģistrācija un datu apstiprināšana

4.1. Konta reģistrāciju ieinteresētā persona veic patstāvīgi Izpildītāja tīmekļa vietnē pēc adreses: https://partsbit.lv/, izvēloties Lietotāja veidu, norādot noteiktus datus saskaņā ar sistēmas instrukciju.

4.2. Reģistrācijas laikā Lietotājs patstāvīgi izvēlas sev lietotāja vārdu (Lietotāja Konta unikālais simbolu vārds, kas atbilst Lietotāja norādītajam e-pastam) pieejai Kontam. Lietotāja paroli pieejai Kontam ģenerē automātiski Interneta portāla «Partsbit.lv» programmas līdzekļi atbilstoši reģistrācijas rezultātiem, un tā tiek nosūtīta uz Lietotāja norādīto e-pastu. Izpildītājam ir tiesības aizliegt noteiktu lietotāju vārdu izmantošanu, kā arī uzstādīt prasības attiecībā uz lietotāja vārdu un paroli (garums, pieļaujamie simboli utt.).

4.3. Lietotāja vārdu un paroli, ko lieto Lietotājs pieejai Kontam, Izpildītājs neatjauno. Paroles atjaunošanu patstāvīgi veic Lietotājs, izmantojot Interneta portālā «Partsbit.lv» pieejamās instrukcijas, ar nosacījumu, ka Lietotājam ir pieeja pie e-pasta, kura informācija ir ietverta viņa Konta datos.

4.4. Lietotājs patstāvīgi atbild par viņa izvēlētās paroles drošību (varbūtība tikt atminētai), kā arī patstāvīgi nodrošina savas paroles konfidencialitāti.

4.5. Reģistrācijas laikā Lietotājam ir pienākums norādīt patiesu informāciju par sevi. Lietotājam ir pienākums savu Kontā norādīto datu (e-pasta adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs u.c.) izmaiņu gadījumā veikt attiecīgas izmaiņas Konta ziņās 3 kalendāro dienu laikā pēc datu faktiskas izmaiņas.

4.6. Lietotājs pilnā apjomā uzņemas atbildību par darbību un/vai bezdarbību, kas noved pie datu un citas Lietotāja individualizējošas informācijas izpaušanas, zuduma, zādzības un tml., kā arī par jebkuru trešo personu darbību un/vai bezdarbību, kas izmanto Lietotāja autorizācijas datus. Turklāt, visas darbības, kuras veiktas izmantojot Lietotāja Kontu, tiek uzskatītas, ka ir veicis pats Lietotājs, izņemot gadījumus, kad Lietotājs ir paziņojis Izpildītājam par nesankcionētu pieeju savam Kontam un/vai par jebkuru savas paroles konfidencialitātes pārkāpumu (aizdomām par pārkāpumu) nekavējoties pēc norādītā veida pieejas pārkāpuma konstatēšanas. Izpildītājs neatbild par augstāk norādītām Lietotāja un/vai trešo personu, kas izmanto viņa autorizācijas datus, darbībām.

4.7. Lietotājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc pieejas savam Kontam traucējumu konstatēšanas, paziņot Izpildītājam par jebkuru nesankcionētas (Lietotāja neatļautas) pieejas savam Kontam gadījumu un/vai par jebkuru savas paroles konfidencialitātes pārkāpumu (aizdomām par pārkāpumu). Izpildītājs neatbild par iespējamo datu zudumu vai bojājumu, kā arī par citām jebkura rakstura sekām, kas var notikt gadījumā, ja Lietotājs pārkāpj šīs Vienošanās daļas noteikumus.

4.8. Reģistrējoties Interneta portālā «Partsbit.lv», Lietotājam ir pienākums norādīt viņam piederošo mobilā telefona numuru. Lietotājam nav tiesību norādīt mobilā telefona numuru, kas pieder citām personām. Lietotājam ir pienākums saglabāt apstiprinājumu kodu konfidencialitāti, kas tiek nosūtīti viņam no Izpildītāja uz viņa mobilā telefona numuru.

4.9. Darbuzņēmējam, kurš reģistrējās Interneta portālā «Partsbit.lv», pirms sākotnējās datu apstiprināšanas procedūras, ir tiesības izmantot atsevišķus Bezmaksas pakalpojumus, kuru sarakstu vienpusējā kārtībā nosaka Izpildītājs.

4.10. Lai Interneta portālā «Partsbit.lv» veiktu sākotnējo datu apstiprināšanas procedūru, Darbuzņēmējs norāda savu vārdu un uzvārdu saskaņā ar pases datiem, kā arī personas kodu. Tālāk viņš papildina savu bilanci no sava bankas konta, apmaksājot viņam Izpildītāja izrakstīto rēķinu.

4.11. Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Lietotāja atkārtotu 4.10.punktā norādītās procedūras veikšanu gadījumā, ja Izpildītājam ir aizdomas par to, ka Lietotājs, kurš agrāk veica sākotnējo datu atstiprināšanas procedūru, turpina lietot savu Kontu un nav nodevis tā pārvaldīšanu trešajām personām. Lietotājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas ir pienākums iesniegt Izpildītājam nepieciešamo dokumentālo apstiprinājumu.

4.12. Izpildītājam ir tiesības prasīt Lietotāju labprātīgi veikt 4.11.punktā norādīto procedūru gadījumā, ja Izpildītājam ir nepieciešamība apstiprināt Lietotāja Personīgajā lapā publicēto datu patiesumu. Izpildītājs patur tiesības apturēt Pakalpojumu sniegšanu Lietotāja atteikuma saņemšanas gadījumā vai gadījumā, ja no Lietotāja netiek saņemta atbilde vairāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā.

5. Vispārējie pasūtījuma un pakalpojumu lietošanas nosacījumi

5.1. Lai izmantotu Izpildītāja saskaņā ar šo Vienošanos sniegtos Pakalpojumus, Lietotājam ir jāievada lietotāja vārds un paroli autorizācijas lapā interneta tīklā pēc adreses: https://partsbit.lv/vai jāveic ieeju citā veidā, kādu paredz portāls, pēc kā viņam tiek nodrošināta pieeja Konta vadības panelim.

5.2. Lietotājam ir pienākums patstāvīgi nodrošināt tehnisko iespēju Interneta portāla «Partsbit.lv» lietošanai, kā arī pieeju interneta tīklam, nepieciešamo programmnodrošinājumu, kas piemērots informācijas nodošanai, izmantojot protokolu "https" un tml.

5.3. Izmantojot Konta vadības paneli Lietotājs patstāvīgi izvēlas konkrētus Izpildītāja Pakalpojumus. Visus Pakalpojumus saskaņā ar šo Vienošanos Izpildītājs sniedz Lietotājam šajā Vienošanās norādītajā kārtībā. Izpildītājam ir tiesības vienpusējā kārtībā mainīt nodrošināmo Pakalpojumu saraktu, to cenas, kā arī to skaitliskos un kvalitātes parametrus.

5.4. Lietotājam tiek nodrošināti Bezmaksas pakalpojumi, kuru sarakstu pēc saviem ieskatiem nosaka Izpildītājs. Bezmaksas pakalpojumu sarakstu, to sastāvu, apjomu Izpildītājs var mainīt vienpusējā kārtībā bez iepriekšējās Lietotāja informēšanas.

5.5. Maksas pakalpojumu pasūtījums (aktivizēšana) tiek veikts, izmantojot Konta vadības paneli, ja Lietotāja bilancē ir pieejama pietiekoša naudas līdzekļu summa, kā arī ievērojot citus šajā Vienošanās atrunātos nosacījumus.

Maksas pakalpojuma pasūtīšanas (aktivizēšanas) brīdī no Lietotāja bilances tiek veikta pilnas attiecīgā Maksas pakalpojuma vērtības norakstīšana.

5.6. Izpildītājam ir tiesības noformēt vienpusējo Aktu par Lietotājam sniegtiem pakalpojumiem atbilstoši Lietotājam sniegto Maksas pakalpojumu apjomam. Pakalpojumi tiek uzskatīti par sniegtiem pienācīgā veidā no Izpildītāja puses un pieņemtiem no Lietotāja puses, ja Izpildītājs šīs Vienošanās 13.1. un 13.2.punktā norādītajā kārtībā nesaņēma no Lietotāja motivētas pretenzijas.

Pēc Lietotāja rakstveida pieprasījuma Izpildītājam ir tiesības iesniegt viņam aktus un citus dokumentus, kuri apliecina un apstiprina Maksas pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar šo Vienošanos. Šajā Vienošanās punktā norādītie dokumenti tiek nosūtīti Lietotājam pa e-pastu uz adresi, kas norādīta Lietotāja pieprasījumā, vai tiek izsniegti Lietotājam Izpildītāja birojā. Pieprasījumam pēc norādīto dokumentu iesniegšanas jāsatur visa Lietotāja informācija, kas nepieciešama noradīto dokumentu sagatavošanai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja Lietotājs pieprasījumā norāda nepilnus vai nepatiesus datus, Izpildītājam ir tiesības neveikt norādīto dokumentu nosūtīšanu līdz brīdim, kamēr Lietotājs iesniedz koriģētus datus.

6. Pakalpojumu cenas un norēķinu kārtība

6.1. Maksas pakalpojumu sniegšanas cena un saraksts tiek noteikti saskaņā ar šīs Vienošanās noteikumiem, tai skaitā var tikt noteiktas Pielikumā Nr.1, kas ir šīs Vienošanās neatņemama sastāvdaļa.

6.2. Par apmaksas datumu tiek uzskatīts datums, kad naudas līdzekļi ir ieskaitīti Izpildītāja Kontā. Informācija par naudas līdzekļu ieskaitīšanu Izpildītāja Kontā par Pakalpojumiem, kas tiek sniegti saskaņā ar šo Vienošanos, tiek atspoguļota Lietotāja bilancē.

6.3. Izpildītājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusējā kārtībā mainīt Pakalpojumu sniegšanas cenu, publicējot attiecīgo informāciju par jaunām cenām savā tīmekļa vietnē interneta tīklā pēc adreses: https://partsbit.lv/. Izpildītāja Pakalpojumu jaunās cenas stājas spēkā ar šādas publikācijas brīdi, ja Izpildītājs nav norādījis citu termiņu. Turklāt Lietotājs apņemas patstāvīgi veikt informācijas par Izpildītāja Pakalpojumu cenām aktualitātes periodisku pārpaudi un uzņemas visus nelabvēlīgo seku riskus šīs saistības neizpildes gadījumā.

7. Bezmaksas pakalpojumi

7.1. Lietotājam ir tiesības izmantot tos Bezmaksas pakalpojumus, kuru sniegšanas sastāvu, apjomu, kā arī nosacījumus piedāvā Izpildītājs. Izpildītājam ir tiesības bez iepriekšējas Lietotāja brīdināšanas ierobežot Lietotājam sniedzamo Bezmaksas pakalpojumu apjomu.

7.2. Pakalpojums "Piedāvājuma nosūtīšana"

7.2.1. Gadījumā, ja Darbuzņēmējam ir pieeja Pakalpojumam "Piedāvājuma nosūtīšana", tam ir iespēja veikt piedāvājumu nosūtīšanu Pasūtītājiem, aizpildot speciālu formu, kura atveras, pasūtījuma lapā nospiežot pogu "Nosūtīt piedāvājumu".

8. Maksas pakalpojumi

8.1. Maksas pakalpojums "Sludinājumi".

9. Pieejas piešķiršana pakalpojumam "Piedāvājuma nosūtīšana"

9.1. Darbuzņēmējs saņem iespēju nosūtīt Pasūtītājiem piedāvājumus pēc tam, kad Izpildītājs šajā Vienošanās noteiktajā kārtībā viņam ir piešķīris pieeju Pakalpojumam “Piedāvājuma nosūtīšana”.

9.2. Visi izvietotie pasūtījumi tiek iedalīti pa kategorijām atkarībā no pasūtījumā norādītā pakalpojuma.

10. Kārtība, kādā tiek atstātas atsauksmes par Pārdevējam

10.1. Pasūtītājam ir tiesības, ievērojot šīs sadaļas noteikumus, atstāt rakstiskas atsauksmes (turpmāk – atsauksmes) Interneta portālā «Partsbit.lv» attiecībā uz auto detaļām.

10.2. Pasūtītājam ir tiesības atstāt atsauksmes par Pārdevēju.

10.3. Pasūtītājam, atstājot atsauksmi par auto detaļām, kas tika pardoti vai kuriem bija jābūt pārdotas viņam no Pārdevējas puses, ir pienākums ievērot šādas prasības:

§  rīkoties saprātīgi un labticīgi, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumus, nepieļaujot, ka tiek pārkāptas citu personu tiesības;

§  Pasūtītājam, norādot ziņas par faktiem, ir pienākums sekot tam, lai šie fakti būtu patiesi un tos varētu dokumentāli apstiprināt pēc pilnvaroto personu pieprasījuma (līgumi, akti, sarakste un tml.);

§  Pasūtītājam aizliegts norādīt atsauksmēs nepatiesas ziņas, kas ceļ neslavu, aizskar citu personu cieņu, godu vai biznesa reputāciju, kā arī izteikt savu viedokli pazemojošā vai apvainojošā formā.

10.4. Noslēdzot šo Vienošanos, Darbuzņēmējs bez ierunām atzīst faktu, ka Izpildītājs nodrošina Pasūtītājiem atsauksmju un pieejas tām nodrošināšanas informācijas glabāšanas pakalpojumus, Izpildītājs nepārbauda un tam nav iespējas pārbaudīt Pasūtītāju izvietoto informāciju, kas norādīta to atsauksmēs, tās atbilstību patiesībai, sakarā ar ko neuzņemas civiltiesisko atbildību par šādas informācijas izplatīšanu no Pasūtītāju puses.

10.5. Pārdevējs atzīst Pasūtītāja tiesības izvietot saskaņā ar šīs Vienošanās noteikumiem atsauksmi par viņu.

10.6. Izpildītājam ir tiesības pārbaudīt visas Lietotāju atstātās atsauksmes, un pēc saviem ieskatiem atteikt to izvietošanā vai dzēst izvietotās atsauksmes, tai skaitā, bet neaprobežojoties, šādu iemeslu dēļ:

§  Izpildītājam ir pamatots uzskatīt, ka atsauksme izdarīta par darbu (pakalpojumu), kas patiesībā netika izpildīts (sniegts);

§  atstātā atsauksme ir nelikumīga, ļaunprātīga, apmelojoša, aizvaino Izpildītāju, trešās personas, tikumību, demonstrē (vai ir propaganda) vardarbību un cietsirdību, pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, propagandē naidu un/vai cilvēku diskrimināciju pēc rases, etniskās piederības, dzimuma, reliģiskās piederības, sociālām vai citām pazīmēm, satur jebkādu personu vai organizāciju apvainojumus, satur pornogrāfijas, bērnu erotikas elementus (vai propagandē), ir seksuālā rakstura pakalpojumu (tai skaitā citu pakalpojumu veidā) reklāma (vai ir propaganda), sniedz skaidrojumu par narkotisko vielu vai to analogu, sprāgstvielu vai citu ieroču un tml. izgatavošanas, lietošanas vai citādas to izmantošanas kārtību.

10.7.Izpildītājam ir pienākums dzēst atsauksmi gadījumā, ja ar tiesas lēmumu, kas ir stājies spēkā, tajā norādītās ziņas ir atzītas par neatbilstošām patiesībai un Darbuzņēmēja goda, cieņas un biznesa reputācijas  aizskarošām.

10.8. Izpildītājam ir tiesības, ja nepastāv citi nosacījumi, kas norādīti šīs Vienošanās 10.sadaļā atsauksmes izdarīšanai, nodrošināt Pasūtītājam iespēju atstāt atsauksmi gadījumā, ja no pēdējā ir saņemta skanēta līguma vai citu dokumentu kopija, kas apliecina līgumattiecības  starp Pasūtītāju un Lietotāju (Lietotāja pārstāvi, juridisko personu, kas saistīta ar Lietotāju).

10.9. Pasūtītājam ir tiesības atsaukt vai grozīt viņa iepriekš atstāto atsauksmi.

10.10. Izpildītājam ir tiesības atstāt atsauksmi par Pasūtītāju saskaņā ar šīs Vienošanās 10.sadaļā norādītiem nosacījumiem.

10.11. Pārdevējam ir tiesības sniegt atbildi uz Pasūtītāja atsauksmi.

11. Interneta portāla «Partsbit.lv» lietošanas ierobežojumi

11.1. Lietotājam, izmantojot Pakalpojumus šīs Vienošanās ietvaros, ir aizliegts:

11.1.1. pārkāpt šīs Vienošanās noteikumus;

11.1.2. jebkuras darbības, kas vērstas, lai saņemtu nesankcionētu pieeju Izpildītāja servera resursiem, klientu personas datiem un citiem klientu datiem, kas nav pieejami to Personīgajās lapās;

Gadījumā, ja Lietotājam kļūst zināma informācija par jebkādām ievainojamībām, kas ļauj iegūt nesankcionētu pieeju Izpildītāja servera resursiem, klientu personas datiem vai citiem klientu datiem, kas nav pieejami to Personīgajās lapās un/vai citām ievainojamībām, viņam ir pienākums nekavējoties iesniegt Izpildītājam šādu informāciju.

11.1.3. Izvietot reklāmas paziņojumus sadaļā “Pasūtījumi” vai nosūtīt tos, izmantot personīgo ziņojumu sistēmu Interneta portālā «Partsbit.lv»;

11.1.4. Izmantot reklāmas un informācijas tekstos “meklēšanas surogātpastu” — nesakarīgs, atkārtojošs vārdu kopums, ar mērķi skaitliski palielināt noteiktu vārdu blīvumu tekstā līdz nedabiskiem rādītājiem;

11.1.5. Izmantot Lietotāja reklāmas un informācijas tekstos frāzes, teikumus, kas pilnībā uzdrukāti ar lielajiem burtiem, izņemot abreviatūras;

11.1.6. Izmantot reklāmas un informācijas tekstos nesakarīgu tekstu, tekstu ar lielu skaitu pamanāmām ortogrāfiskām kļūdām vārdos, neformālo leksiku un tml.;

11.1.7. Izvietot un/vai izplatīt saturu (informāciju), kas ir nelikumīgs, ļaunprātīgs, apmelojošs,  aizvaino Izpildītāju, trešās personas, tikumību,  demonstrē (vai ir propaganda) vardarbību un cietsirdību, pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, propagandē naidu un/vai cilvēku diskrimināciju pēc rases, etniskās piederības, dzimuma, reliģiskās piederības, sociālām vai citām pazīmēm, satur jebkādu personu vai organizāciju apvainojumus, satur pornogrāfijas, bērnu erotikas elementus (vai propagandē), ir seksuālā rakstura pakalpojumu (tai skaitā citu pakalpojumu veidā) reklāma (vai ir propaganda), sniedz skaidrojumu par narkotisko vielu vai to analogu, sprāgstvielu vai citu ieroču un tml. izgatavošanas, lietošanas vai citādas to izmantošanas kārtību;

11.1.8. Izvietot saites savā Personīgajā kabinetā, kuru saturs ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem;

11.1.9. Pārkāpt trešo personu tiesības, tai skaitā nepilngadīgo personu, un/vai nodarīt tiem kaitējumu jebkurā formā;

11.1.10. Ielādēt, nosūtīt, nodot vai citādā veidā izvietot un/vai izplatīt saturu (informāciju), ja šādām darbībām nav tiesību saskaņā ar normatīviem aktiem vai kādām līgumattiecībām;

11.1.11. Izmantojot Interneta portālu «Partsbit.lv» veikt masveida izsūtīšanu, nosūtot Lietotājiem elektroniskās ziņas ar komerciāla, reklāmas vai cita rakstura informāciju, kas netika saskaņots (pieprasīts) ar informācijas saņēmēju (“surogātpasts”);

11.1.12. Izvietot un/vai izplatīt jebkādus materiālus, kas satur vīrusus vai citus datoru kodus, failus vai programmas, kas paredzētas jebkura datora aprīkojuma vai telekomunikācijas aprīkojuma funkcionalitātes ierobežošanai vai iznīcināšanai, lai veiktu nesankcionētu pieeju, kā arī komerciālo programmproduktu sērijas numurus un programmas to ģenerācijai, lietotāja vārdus, paroles un citus līdzekļus nesakcionētas pieejas pie maksas resursiem internetā saņemšanai, kā arī izvietot saites uz augstāk norādīto informāciju;

11.1.13. Veikt jebkuras darbības, lai izvairītos no reputācijas atbildības tīmekļa vietnē, tai skaitā no jauna konta izveides, tai skaitā uz trešajām personām, tai skaitā saņemot negatīvu atsauksmi, kā arī informējot (savlaicīgi neinformējot) Izpildītāju par to, ka viņš nav darbuzņēmējs konkrētajā pasūtījumā, saņemot faktisko piekrišanu darbu (pakalpojumu) veikšanai (sniegšanai);

11.1.14. Apzināti nepatiesas informācijas publikācija, tai skaitā atsauksmes, papildus kontu izveide informācijas un atsauksmju publicēšanai. Tehniskiem (vai citiem) līdzekļiem noteikts (IP, pārlūkprogrammas dati, sarunu ieraksti, citi dati), ka atsauksmes, kas izvietotas lietotāja lapā zem dažādiem kontiem, tika publicētas no vietas ierīces un/vai to izdarīja viena persona, un/vai pēc iepriekšējas norunas ar Lietotāju.

11.1.15. Vienveida piedāvājumu nosūtīšana, tai skaitā teksti nosūtāmajos piedāvājumos, par pasūtījumiem neņemot vērā pasūtījuma individuālās īpatnības, pasūtītāja vēlmes, citas būtiskas detaļas («surogātpasts»). Gadījumā, ja tiek veikta šāda veida izsūtīšana, Izpildītājam ir tiesības tehniski ierobežot maksimālo piedāvājumu skaitu, kuru Lietotājs var nosūtīt, līdz trīs diennaktī vai bloķēt Lietotāja Kontu.

11.2. Par informācijas mezglu saturu, kuru izveido un izmanto Lietotājs, atbildību uzņemas pats Lietotājs. Izpildītājs neveic sākotnējo Lietotāja Tīmekļu vietnēs izvietotās un/vai ar to palīdzību izplatītās informācijas kontroli, tomēr, kad šādas informācijas izvietošana un izplatīšana ir pretrunā ar normatīviem aktiem, Izpildītājs ir tiesīgs apturēt Pakalpojumu sniegšanu vai dzēst Lietotāja Kontu bez brīdināšanas (vairākkārtīgu vai būtisku pārkāpumu gadījumā).

11.3. Izpildītājs jebkurā laikā ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem atteikt Lietotājam informācijas izvietošanā Interneta portālā «Partsbit.lv» (rakstveida informācijas, fotogrāfijas utt.), tai skaitā, Izpildītājs ir tiesīgs dzēst šādu informāciju, kas ir izvietota Interneta portālā «Partsbit.lv».

12. Intelektuālā īpašuma tiesības

12.1. Visi intelektuālā īpašuma objekti, kas ietilpst Interneta portāla «Partsbit.lv» sastāvā, tai skaitā dizaina elementi, grafiskie attēli, ilustrācijas, video, datorprogrammas, datubāzes un citi objekti, ir Izpildītāja intelektuālais īpašums, izņemot intelektuālā īpašuma objektus, kas pieder Lietotājam (viņa fotogrāfijas, raksti un tml.).

12.2. Lietotājs piekrīt tam, ka viņš uzņemas atbildību par jebkuru saturu (informāciju), kuru tas ielādē vai citādā veidā dara pieejamu (publicē) Interneta portālā «Partsbit.lv» vai ar tā palīdzību. Lietotājs nav tiesīgs ielādēt, nodot vai publicēt saturu (informāciju), kuru nav veidojis pats Lietotājs un kura izvietošanai Lietotājam nav tiesību turētāja atļaujas.

12.3. Gadījumā, ja no trešajām personām tiek saņemtas pretenzijas, kas saistītas ar satura (informācijas) izvietošanu, Lietotājs patstāvīgi un uz sava rēķina noregulē šādas pretenzijas. Izpildītājs patur tiesības pēc saviem ieskatiem nodot informāciju par Lietotāju jebkurām trešajām personām, kas iesniedza pietiekošus (pēc Izpildītāja ieskatiem) pierādījumus tam, ka Lietotājs ir pārkāpis kādas personas tiesības vai normatīvo aktu prasības, vai valsts iestāžu lēmumus.

12.4. Gadījumā, ja Izpildītājs saņem trešo personu pretenzijas, prasības pieteikumus, prasījumus par Lietotāja nelikumīgi veikto intelektuālā īpašuma objektu izvietošanu Interneta portālā «Partsbit.lv», Lietotājs apņemas atlīdzināt Izpildītājam visus zaudējumus, kas radīsies šāda pārkāpuma vai šādu pretenziju izvirzīšanas rezultātā, un Izpildītājam ir tiesības vienpusējā kārtībā pārtraukt šīs Vienošanās darbību, dzēšot Lietotāja Kontu. Atlikušie līdzekļi Lietotājam netiek atgriezti.

12.5. Izvietojot saturu, Lietotājs apstiprina, ka ir satura īpašnieks, kā arī to, ka viņam pieder visas tiesības tā izmantošanai, publicēšanai un jebkuru ar saturu saistīto tiesību nodošanai Tīmekļa vietnei.

Izvietojot saturu, Lietotājs bez atlīdzības nodrošina Tīmekļa vietnei neekskluzīvās tiesības rādīšanai, reproducēšanai, grozīšanai, uzglabāšanai, publiskai demonstrācijai, adaptēšanai, tulkošanai un jebkura cita satura vai jebkuras tās daļas izmantošanai bez termiņa un teritorijas ierobežojuma.

Pieņemot šo Vienošanos, Lietotājs piekrīt, ka izvietojot saturu, Lietotājs nekļūst par Tīmekļa vietnes līdzautoru un atsakās no jebkāda veida pretenzijām uz šādu autorību nākotnē. Gadījumā, ja tīmekļa vietnes administrācijai tiek nodotas kādas tiesības uz saturu, Lietotājs zaudē tiesības atsaukt savu darbu.

13. Pušu atbildība

13.1. Gadījumā, ja Lietotājam pastāv pretenzijas par Maksas pakalpojumu apjomu un (vai) kvalitāti, viņam ir pienākums 24 (divdesmit četri) stundu laikā no to saņemšanas brīža nosūtīt Izpildītājam rakstveida pretenziju, norādot tajā sava Konta datus, kā arī pretenzijas būtību.

Pēc augstāk norādītā termiņa beigām Lietotāja pretenzijas par Pakalpojumu nepilnībām, tai skaitā par to daudzumu (apjomu), cenu un kvalitāti, netiek pieņemtas, bet Pakalpojums tiek uzskatīts par pieņemtu no Lietotāja puses.

Izpildītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas nosūta Lietotājam savu atbildi, un tajā gadījumā, ja Izpildītājs uzskata to par pamatotu, piedāvā Lietotājam izveidojušās situācijas risināšanas veidu.

13.2. Pretenziju Lietotājs nosūta uz Izpildītāja e-pasta adresi, kas norādīta šajā Vienošanās. Atbildi uz pretenziju Izpildītājs nosūta uz Lietotāja e-pasta adresi, kas norādīta Lietotāja Konta datos.

13.3. Visos jautājumos, kas nav noregulēji šajā ofertā, kā arī risinot strīdus, kas rodas tās izpildes gaitā, Puses vadās no Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

13.4. Lietotājs uzņemas atbildību par jebkuru savu darbību un/vai bezdarbību, gan apzinātu, gan arī neapzinātu, tāpat kā par jebkuru personu, kas lieto viņa Konta datus, darbību un/vai bezdarbību, kas saistīta ar informācijas izvietošanu un/vai izplatīšanu interneta tīklā, saņemšanu, izmantojot Izpildītāja resursus pieejai trešo personu resursiem, kas rada un/vai var radīt normatīvo aktu pārkāpumu, kā arī par jebkuru zaudējumu, kas nodarīts Izpildītājam vai trešajām personām ar augstāk norādīto darbību un/vai bezdarbību. Izpildītājs neatbild par šādu Lietotāja vai personu, kas lieto viņa Konta datus, darbību un/vai bezdarbību, kā arī par šādas darbības un/vai bezdarbības sekām.

13.5. Izpildītājs neatbild par zaudējumiem, kas nodarīti Lietotājam un/vai trešajām personām gadījumā, ka Lietotājs ir nozaudējis vai tam ir nozagti Konta vai jebkuri citi dati.

13.6. Lietotājs atbild par jebkādu nelikumīgu darbību un/vai bezdarbību, ko veic personas, kuras izmanto viņa datus, kas radīja Izpildītājam jebkāda veida kaitējumu, ieskaitot kaitējumu biznesa reputācijai, un atlīdzina Izpildītājam zaudējumus.

13.7. Izpildītājs neatlīdzina Lietotājam zaudējumus (ieskaitot negūto peļņu), kas radušiem Lietotājam Izpildītāja Pakalpojumu un servisu izmantošanas vai nelietošanas periodā.

13.8. Izpildītājs nav atbildīgs par nepienācīgu interneta tīkla, tā daļas funkcionēšanu, vai par komunikācijas līnijas kvalitāti, kas nav attiecināmi pie Izpildītāja paša resursiem, un par to pieejamību Lietotājam, kā arī neatbild par Izpildītāja sniedzamo Pakalpojumu īpašību, funkciju un kvalitātes izmaiņām.

13.9. Izpildītājs atbild Lietotāja priekšā tikai apmaksāta, bet nesniegtā Pakalpojuma robežās. Izpildītājs nav materiāli atbildīgs Lietotāja priekšā un neatlīdzina Lietotājam saskaņā ar šo Vienošanos iemaksātos naudas līdzekļus gadījumā, ja Pakalpojumi netika sniegti Lietotāja vainas dēļ, tai skaitā šīs Vienošanās pārkāpšanas rezultātā.

13.10. Gadījumā, ja šīs Vienošanās pienācīga izpilde nav iespējama objektīvu iemeslu dēļ (nepārvaramas varas apstākļi), kurus Puses nevarēja nedz paredzēt, nedz novērst (dabas stihijas, esošo LR normatīvo aktu grozījumi, valsts varas un pārvaldes iestāžu darbība, visa veida karadarbības utt.), nevienai no Pusēm nav tiesību prasīt no otras Puses atlīdzināt tai zaudējumus, kas radušies Vienošanās nepienācīgas izpildes vai neizpildes rezultātā (ieskaitot negūto peļņu).

13.11. Puses vienojas, ka visi strīdi, kas izriet no šīs Vienošanās, tiks risināti Latvijas Republikā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

13.12. Izpildītājs ir tikai starpnieks informācijas un kontaktu nodošanā starp Lietotājiem. Pakalpojumu faktiskā sniegšana, to kvalitāte, termiņi un nosacījumi paliek tikai un vienīgi Lietotāju atbildībā. Izpildītājs nav atbildīgs par Pasūtītājam sniedzamo pakalpojumu kvalitāti, termiņiem un nosacījumiem. Izpildītājs neatbild par Darbuzņēmēja sniegtās informācijas par savām iemaņām, izglītību un pieredzi, patiesumu un precizitāti.

14. Pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana, konta dzēšana

14.1. Izpildītājam ir tiesības pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu Lietotājam šādos gadījumos:

§  Ja Izpildītāja tehniskos resursos jāveic nepieciešamos profilaktiskos un remonta darbus, kā arī neplānotus darbus avārijas situācijās. Paziņojumu par augstākminēto darbu veikšanu, kā rezultātā tiek pārtraukta Pakalpojumu sniegšana, Izpildītājs, cik drīz vien iespējams, izvieto tīmekļa vietnē interneta tīklā pēc adreses: https://partsbit.lv/;

§  Ja nav iespējams izmantot informācijas un transporta kanālus, kas radās, tai skaitā, avārijas, trešo personu darbības un/vai bezdarbības rezultātā, ja tas tieši ietekmē Pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar šo Vienošanos;

§  Ja Lietotājs pārkāpj šīs Vienošanās noteikumus;

§  Ja beidzas Maksas pakalpojumu derīguma termiņš;

§  Ja tiek saņemtas sūdzības par Lietotāja darbībām no citiem Lietotājiem, turklāt sūdzību atbilstības un pamatotības novērtēšanu ar mērķi pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu patstāvīgi veic Izpildītājs pēc saviem ieskatiem;

§  Ja ir aizdomas par Lietotāja Konta uzlaušanu no trešo personu puses;

§  Lietotāja aizvainojošu izteicienu gadījumā, kas adresēti Izpildītājam, viņa darbiniekiem vai citiem Interneta portāla «Partsbit.lv» lietotājiem;

§  Ar tehniskiem (vai citiem) līdzekļiem noteikts (IP, pārlūkprogrammu dati, sarunu ieraksti, citi dati), ka Kontu izmanto arī citas personas, tai skaitā tīmekļa vietnes Lietotāji, kuru Konti šobrīd ir bloķēti;

§  Gadījumā, ja Lietotājs pārkāpj virtuālās vienošanās noteikumus, kas noslēgta saskaņā ar šīs Vienošanās 12.sadaļas noteikumiem, kā arī citu saistību pārkāpšanas gadījumā saskaņā ar līgumiem, tai skaitā darbuzņēmuma līgumu (pakalpojumu atlīdzības sniegšana), kas noslēgts ar citiem Lietotājiem tenderu (pasūtījumu) izvietošanas Interneta portālā «Partsbit.lv» rezultātā (piemēram, līguma nosacījumu par darbu izpildes termiņiem pārkāpšana, nekvalitatīva darbu izpilde un tml.). Faktu par līgumā norādīto saistību pārkāpumu no Lietotāja puses nosaka Izpildītājs pamatojoties uz citu Lietotāju sūdzībām saskaņā ar līguma izpildes apstākļu un iesniegto dokumentu analīzi.

14.2. Izpildītājs neatbild Lietotāja priekšā un neatlīdzina Lietotājam Pakalpojumu vērtību, kā arī citus zaudējumus, kas radās vai var rasties Lietotājam Pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas perioda ietvaros, kā arī citu kavējumu, pārrāvumu darbā, resursu un Izpildītāja Pakalpojumu pilnvērtīgas izmantošanas nespējas rezultātā.

14.3. Izpildītājam ir tiesības dzēst Lietotāja Kontu, kā rezultātā Lietotājam tiek liegta pieeja pie Lietotāja Konta un Personīgās lapas, Izpildītāja Pakalpojumu izmantošana, kā arī tiek dzēsta visa Lietotāja informācija bez atjaunošanas iespējas. No Konta dzēšanas brīža šī Vienošanās tiek uzskatīta par izbeigtu.

14.4. Konta dzēšana var tikt veikta šādos gadījumos:

14.4.1. Pēc Izpildītāja ieskatiem, ja Lietotājs iesniedzis pieteikumu Konta dzēšanai, turklāt Izpildītājs var atteikt Konta dzēšanu nenorādot iemeslu. Gadījumā, ja Izpildītājs atteicis Konta dzēšanu, viņš veic pieejas Lietotāja personas datiem tehnisko ierobežošanu, saglabājot Kontu un Lietotāja personas datus Izpildītāja serveros;

14.4.3. Ja Lietotājs vairākas reizes vai būtiski pārkāpj šīs Vienošanās noteikumus. Pārkāpums tiek atzīts par būtisku vai nebūtisku pēc Izpildītāja ieskatiem pamatojoties uz pārkāpuma konkrētu apstākļu novērtējumu. Pie būtiskiem pārkāpumiem, tai skaitā, var tikt attiecinātas darbības, kuru veikšanu aizliedz šīs Vienošanās 6.sadaļas noteikumi vai pārkāpumi, kuru Lietotājs nav novērsis termiņā, saņemot no Izpildītāja attiecīgu prasību u.c.;

14.5. Izpildītājam ir tiesības dzēst Kontu bez iemesla norādīšanas un paskaidrošanas, ja tam ir bijis svarīgs iemesls.

14.6. Konta dzēšanas gadījumā naudas līdzekļi par nesniegtiem Pakalpojumiem netiek atgriezti.

15. Personas dati

15.1. Lietotāja Konta, viņa Personīgās lapas ziņās var būt ietvertas vai var tikt ietvertas viņa personas dati. Lietotāja Personīgās lapas dati ir vispārpieejami un jebkura persona, kura izmanto Interneta portālu «Partsbit.lv», var iepazīties ar tiem.

15.2. Lietotājs sniedz Izpildītājam savu piekrišanu viņa personas datu apstrādei, tai skaitā, ja šādu apstrādi veic trešās personas, izmantojot automatizācijas līdzekļus vai bez šādu līdzekļu izmantošanas, ieskaitot apkopošanu, ieraktu, sistematizēšanu, uzkrāšanu, glabāšanu, precizēšanu (atjaunošanu, izmaiņas), izņemšanu, izmantošanu, nodošanu (iesniegšanu, izplatīšanu, pieeju), bloķēšanu, dzēšanu un iznīcināšanu. Izpildītājs apstrādā personas datus tikai šīs Vienošanās noslēgšanas un Pakalpojumu sniegšanas uz Vienošanās pamata mērķim. Lietotājs piekrīt savu personas datu, kas atspoguļoti viņa Personīgajā kabinetā Interneta portālā «Partsbit.lv», izvietošanai.

15.3. Lietotājs piekrīt tam, ka visa informācija, kura atrodas Interneta portālā «Partsbit.lv», tai skaitā, bet ne tikai, viņa Konta ziņās, viņa paziņojumos, sarakstēs ar citiem Lietotājiem, netiek uzskatīta par konfidenciālu informāciju. Lietotājs sniedz Izpildītājam savu piekrišanu pieejai norādītajai informācijai un apstrādei jebkurā laikā un jebkurā apjomā.

15.4. Izpildītājs, apstrādājot Lietotāja personas datus, apņemas veikt visus organizatoriskos un tehniskos pasākumus to aizsardzībai no nesakcionētas piekļūšanas Lietotāja personas datiem, kas nav ietverti viņa Personīgajā kabinetā vispārpieejamās ziņās.

15.5. Lietotājs, apzinoties, ka darbības kļūmes gadījumā Interneta portālā «Partsbit.lv», vīrusa vai hakeru uzbrukumu gadījumā, tehnisku defektu un citu apstākļu gadījumā, Lietotāja dati var kļūt pieejami citām personām, piekrīt tam, ka neizvirzīs pret Izpildītāju pretenzijas šādu situāciju rašanās gadījumā.

15.6. Izpildītājs apstrādā Lietotāja personas datus laika periodā, kamēr tie ir izvietoti Lietotāja Kontā. Ja Lietotāja Kontā izvietotie personas dati tiks dzēsti, Izpildītājs pārtrauc to apstrādi. Tomēr Izpildītājam ir tiesības glabāt Lietotāja augstāk noradīto datu kopiju.

15.7. Izpildītājs bez Lietotāja piekrišanas ir tiesīgs nodot viņa datus valsts iestādēm, tai skaitā izziņas un izmeklēšanas iestādēm, vietējās pašvaldības iestādēm pamatojoties uz to likumīgiem pieprasījumiem, tiesas aktiem, kā arī citos gadījumos, kādus paredz Latvijas Republikas normatīvie akti un šī Vienošanās.

16. Pārējie noteikumi

16.1. Šīs Vienošanās noteikumus regulē Latvijas Republikas normatīvo aktu normas.

16.2. Šī Vienošanās ir noslēgta uz nenoteiktu laiku. Vienošanās var tikt izbeigta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

16.3. Vienošanās spēkā esošā redakcija ir publiski pieejama interneta tīklā pēc adreses: https://partsbit.lv/terms/.

16.4. Izpildītājs patur tiesības grozīt Vienošanās noteikumus un visas tās neatņemamās daļas bez iepriekšējas saskaņošanas ar Lietotāju, paziņojot tam par izmaiņām, izvietojot savā Tīmekļa vietnē (https://partsbit.lv/news/) jaunu Vienošanās vai kādas tās neatņemamas daļas redakciju, kura tika grozīta. Turklāt Lietotājs apņemas patstāvīgi iepazīties ar Tīmekļa vietnē izvietotās Vienošanās jauno saturu. Vienošanās un/vai kādas tās neatņemamās daļas jaunā redakcija stājas spēkā no tās publikācijas brīža Izpildītāja Timekļa vietnē, ja Izpildītājs nav noteicis citu spēkā stāšanās termiņu to publicēšanas brīdī. Ja Lietotājs turpina lietot Izpildītāja Pakalpojumus pēc Vienošanās un/vai kādas tās daļas jaunās redakcijas publikācijas, tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir piekritis visiem Vienošanās grozījumiem.

16.5. Izpildītājam ir tiesības nepieciešamības gadījumā piesaistīt Pakalpojumu sniegšanai trešās personas, tai skaitā personas, kurām ir attiecīgas licences.

16.6. Šīs Vienošanās sadaļu nosaukumi un numerācija ir domāti tikai ērtībām un neietekmē šīs Vienošanās interpretāciju.

16.7. Sarakste starp Pusēm tiek veikta ar e-pasta starpniecību. Izpildītāja e-pasts: info@partsbit.lv. Lietotāja e-pasta adrese tiek norādīta viņa Konta datos. Sarakste var būt veikta, izmantojot pasta pakalpojumus vai iesniedzot dokumentus personīgi Pušu pilnvarotiem pārstāvjiem.

16.8. Gadījumā, ja kāds Vienošanās noteikums tiek atzīts par spēkā neesošu, tas tiks uzskatīts par izslēgtu no Vienošanās, bet pārējie Vienošanās noteikumi saglabās savu spēku.

16.9. Visa informācija, ko Lietotājs izvieto Interneta portālā «Partsbit.lv», tai skaitā Personīgajā kabinetā, visi paziņojumi, sarakste, ko Lietotājs nosūta, izmantojot Interneta portālu «Partsbit.lv», nav uzskatāma par konfidenciālu informāciju. Izpildītājam ir pastāvīga pieeja norādītajai Lietotāja informācijai, paziņojumiem, sarakstei.

16.10. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties šīs Vienošanās izpildes gaitā, tiks izskatīti pēc iespējas savstarpēju pārrunu ceļā.

Ja pārrunu ceļā strīdus un domstarpības Puses atrisināt nevar, tie tiek risināti pirmstiesas kārtībā, nosūtot pretenzijas.

Ja atbilde uz rakstveida pretenziju netiks saņemta 14 (četrpadsmit) dienu laikā no tās iesniegšanas dienas vai tiks saņemta negatīva atbilde, Pusei, kura nosūtīja pretenziju, ir tiesības vērsties strīda atrisināšanai Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Jebkura rakstveida pretenzija ir uzskatāma par saņemtu Paziņošanas likumā noteiktajā termiņā, ja ar šo vienošanos nav noteikta cita kārtība.

17. Izpildītāja rekvizīti

Autoteile Plus GmbH
Industriestr. 1 97618 Niederlauer

Personas datu aizsardzības politika

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Autoteile Plus GmbHkonfidencialitātes politika, Autoteile Plus GmbH, turpmāk tekstā – Partsbit.lv, izmanto informāciju, kā arī konfidencialitātes pasākumi, kurus jūs varat veikt, un kā lietot Partsbit.lv.  Izmantojot Partsbit.lv pakalpojumus, jūs uzticat mums savu informāciju. Šī konfidencialitātes politika ir izstrādāta, lai palīdzētu lietotājam saprast, kādu informāciju mēs vācam, kādēļ mēs to darām un kā mēs to izmantojam. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc mēs ceram, ka jums būs laiks rūpīgi izlasīt šo dokumentu.

1. Savāktā informācija

Partsbit.lv vāc noteiktu informāciju, lai uzlabotu lietotāju apkalpošanas kvalitāti.

1.1. Personiskā informācija

Reģistrējoties, jums būs jāsniedz par sevi sekojoša informācija:

1.1.1. vārds;
1.1.2. uzvārds;
1.1.3. dzimšanas datums;
1.1.4. e-pasts;
1.1.5. mobilā tālruņa numurs.

Kādu informāciju mēs saņemam, kad jūs izmantojat mūsu pakalpojumus? Mēs apkopojam informāciju par to, kādus pakalpojumus jūs izmantojat un kā jūs to darāt. Tas attiecas uz tālāk norādīto informāciju.

1.2. Interneta protokola adrese

Partsbit.lv apkopo ar piekļuvi saistīto informāciju:

1.2.1. Piekļuves IP adrese;
1.2.2. Piekļuves datums un laiks.

1.3. Atrašanās vietas informācija

Kas jūs izmantojat Partsbit.lv pakalpojumus, mēs varam apkopot un apstrādāt informāciju par jūsu faktisko atrašanās vietu. Partsbit.lv izmanto uz IP adreses balstītas atrašanās vietas noteikšanas tehnoloģijas.

1.4. Norēķinu informācija

Maksājot par Partsbit.lv pakalpojumiem, mēs varam ievākt un apstrādāt informāciju par jūsu bankas norēķinu kontu, banku iestādi, tālruņa numuru. Informācija par maksājumu karti netiek vākta vai apstrādāta.

1.5. Lokālā krātuve

Partsbit.lv var ievākt un uzglabāt informāciju (tostarp personas informāciju) jūsu ierīcē, izmantojot tādas sistēmas kā vietējā pārlūka krātuve.

1.6. Sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas

Kad jūs izmantojat Partsbit.lv pakalpojumus, mēs (tāpat kā mūsu partneri) izmantojam dažādas tehnoloģijas informācijas vākšanai un glabāšanai, kas var ietvert sīkfailu izmantošanu utt., lai atpazītu jūsu interneta pārlūku vai ierīci. Partsbit.lv izmanto šīs tehnoloģijas, lai vāktu un glabātu datus reklāmas adresācijai un piedāvāto pakalpojumu uzlabošanai.

2. Savāktās informācijas izmantošana

2.1. Saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem Partsbit.lv nodrošina personas datu konfidencialitāti un piemēro atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas nozaudēšanas, grozīšanas vai iznīcināšanas.
2.2. Personas datu apstrādei Partsbit.lv var izmantot pilnvarotos datu operatorus. Šādos gadījumos Partsbit.lv veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi operatori apstrādā personas datus saskaņā ar Partsbit.lv norādījumiem.

Partsbit.lv veic personas datu apstrādi galvenokārt:

2.3. Vispārējai attiecību ar klientu pārvaldībai, produktu un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai un administrēšanai.
Līgumu, piemēram, darījumu ar Klientu noslēgšanai un izpildei; datu aktuāluma un pareizības nodrošināšanai, tos pārbaudot un papildinot, izmantojot ārējos vai iekšējos avotus, pamatojoties uz līguma izpildi vai pirmslīguma pasākumu izpildi pēc Klienta lūguma, vai konkrētu juridisku saistību izpildei.
2.4. Klienta un/vai Partsbit.lv interešu aizsardzībai:
Lai aizsargātu Klienta un/vai Partsbit.lv intereses un novērtētu Partsbit.lv pakalpojumu kvalitāti, un nodrošinātu pierādījumus par komerciāliem darījumiem un citu komerciālu komunikāciju (sarunu ierakstiem), pamatojoties uz līguma izpildi vai pirmslīguma pasākumu izpildi pēc Klienta, vai juridisku saistību izpildei, vai ar Klienta piekrišanu, vai pamatojoties uz Partsbit.lv likumīgajām interesēm novērst, ierobežot un izmeklēt negodprātīgu vai pretlikumīgu Partsbit.lv pakalpojumu un produktu izmantošanu, vai traucējumu radīšanu to darbā; iekšējai apmācībai vai pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai.
Partsbit.lv un/vai Klienta drošības nodrošināšanai, Klienta un/vai tā pārstāvju dzīvības un veselības, un citu Partsbit.lv, un Klienta tiesību (video un/vai audio ieraksti) aizsardzībai, pamatojoties uz Partsbit.lv likumīgajām interesēm attiecībā uz savu klientu, darbinieku, apmeklētāju un tiem un Partsbit.lv piederošo īpašuma aktīvu aizsardzību.
2.5. Papildu pakalpojumu nodrošināšanai, klientu aptauju veikšanai, tirgus analīzes veikšanai un statistikas iegūšanai:
Partsbit.lv pakalpojumu vai rūpīgi izvēlētu sadarbības partneru, ieskaitot personīgos piedāvājumus, piedāvāšanai Klientam, pamatojoties uz Klienta piekrišanu vai Partsbit.lv likumīgajam interesēm piedāvāt papildu pakalpojumus.
Aptauju, tirgus analīzes veikšanai, statistikas iegūšanai, spēļu un akciju organizēšanai Klientam, pamatojoties uz Partsbit.lv likumīgajām interesēm pilnveidot savus pakalpojumus, uzlabot Klienta pakalpojumu izmantošanas pieredzi un izstrādāt jaunus produktus un pakalpojumus, vai ar Klienta piekrišanu.

2.6. Negodprātīgas pakalpojumu izmantošanas novēršanai un pienācīgai pakalpojumu nodrošināšanai:

Piekļuves ciparu kanāliem sankcionēšanai un kontrolei un to darbības nodrošināšanai, nesankcionētas piekļuves un negodprātīgas pakalpojumu izmantošanas novēršanai, un informācijas drošības nodrošināšanai, pamatojoties uz līguma izpildi vai pirmslīguma pasākumu izpildi pēc Klienta lūguma, vai konkrētas juridiskas saistības izpildei, vai ar Klienta piekrišanu, vai kontrolei, pamatojoties uz Partsbit.lv likumīgajam interesēm nodrošināt Partsbit.lv pakalpojumu pilnvaru, piekļuves un ciparu pakalpojumu kontroli.

Tehnisko sistēmu, IT infrastruktūras pilnveidošanai, pakalpojumu attēlojuma ierīcēs adaptācijai un Partsbit.lv pakalpojumu attīstīšanai, testējot un pilnveidojot tehniskās sistēmas un IT infrastruktūru, pamatojoties uz Partsbit.lv likumīgajām interesēm.

Turklāt savākto informāciju izmanto, lai piedāvātu lietotājiem Partsbit.lv personalizētu saturu un reklāmu.
Pakalpojumu, kuru izmantošanai ir nepieciešams uzskaites ieraksts Partsbit.lv, sniegšanas ietvaros Partsbit.lv var izmantot vārdu, uzvārdu un profila vārdu, kurus Partsbit.lv lietotājs ir norādījis, veicot sava profila reģistrāciju.
Informācija, ko Partsbit.lv apkopo, izmantojot sīkdatnes un citas tehnoloģijas, tiek izmantota, mijiedarbības pieredzes uzlabošanai (piemēram, saglabājot valodu preferences, jūs varat izmantot mūsu pakalpojumus jūsu izvēlētajā valodā) un pakalpojumu vispārējās kvalitātes uzlabošanai. Kad lietotājiem tiek rādīta personalizēta reklāma, sīkfailu un līdzīgu tehnoloģiju identifikatori neatbilst jutīgajām kategorijām: rase, reliģiskās pārliecības, seksuālā orientācija vai veselības stāvoklis. Partsbit.lv apstrādā personisko informāciju savos serveros, kas atrodas Vācijā.

3. Transparentums un izvēle

Partsbit.lv mērķis – skaidri norādīt, kādu informāciju ievāc kompānija, lai lietotājs varētu izdarīt apzinātu izvēli attiecībā uz iegūtās informācijas izmantošanu. Jūs varat izpildīt tālāk norādītās darbības.

Lietotājs var bloķēt visus sīkfailus savā interneta pārlūkprogrammā, tostarp tos, kuri saistīti ar Partsbit.lv pakalpojumiem. Tomēr ir svarīgi ņemt vērā, ka daži Partsbit.lv pakalpojumi var pēc tam nedarboties pareizi.

4. Personas informācijas pieejamība un atjaunināšana

Partsbit.lv mērķis ir nodrošināt lietotājam piekļuvi viņa personiskajai informācijai neatkarīgi no pakalpojumu izmantošanas brīža. Ja šī informācija nav pareiza, mēs centīsimies to atjaunināt vai dzēst, tiklīdz tas būs iespējams.

Partsbit.lv mērķis ir nodrošināt savus pakalpojumus tā, lai informācija būtu aizsargāta pret nejaušu vai ļaunprātīgu iznīcināšanu. Tāpēc no informācijas dzēšanas no Partsbit.lv servisiem brīža līdz šo datu lieko kopiju dzēšanas no aktīvajiem serveriem brīdim var paiet zināms laiks.

4.1. Partsbit.lv un informācija, kuru lietotāji izmanto kopīgi

4.1.1. Jūs piekrītat, ka jūsu sniegtie dati tiks izmantoti apstrādei Partsbit.lv datubāzē.
4.1.2. Jūsu dati tiks saglabāti, kamēr izmantojat Partsbit.lv pakalpojumus.
4.1.3. Jums ir tiesības labot un dzēst sniegtos datus; tādā gadījumā dati tiek saglabāti kādu laiku, lai nodrošinātu, ka trešā persona, kura var nelikumīgi izmantot piekļuvi e-pastam jūsu vārdā, nav veikusi datu labošanu vai dzēšanu.
4.1.4. Partsbit.lv apņemas pēc jūsu pieprasījuma dzēst no jums saņemtos fizisko personu datus.

4.2. Personas identificējošo datu iesniegšana ir galvenais priekšnoteikums Partsbit.lv pakalpojumu izmantošanai, turklāt, e-pastu saturs paliek jūsu īpašums, un strīdu gadījumā jums ir jāspēj pierādīt savas tiesības.

4.2.1. Saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ЕС) № 2016/679, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē.
4.2.2. Lietotājam ir tiesības pieprasīt glabāto personas datu kopiju, ierodoties Partsbit.lv birojā un identificējot sevi kā profila īpašnieku. Glabātie personas dati tiks sagatavoti divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

4.3. Personas datu saņēmēji

Personas dati tiek nodoti citiem saņēmējiem, piemēram:

4.3.1. Iestādēm (piemēram, tiesībaizsardzības struktūrām, tiesu izpildītājiem, notāriem, nodokļu iestādēm, uzraudzības iestādēm un finanšu izmeklēšanas iestādēm).
4.3.2. Citām personām, kuras saistītas ar Partsbit.lv pakalpojumu sniegšanu, tostarp arhivēšanas, pasta pakalpojumu sniedzējiem, Klientam sniegto pakalpojumu sniedzējiem, par pakalpojumiem, kurus Klients pasūtījis e-kontā, veselības aprūpes iestādēs dzīvības apdrošināšanas gadījumā, līzinga objektu pārdevējiem un ar to apkalpošanu saistītajām pilnvarotajām personām, kā arī uzņēmumiem, kuri administrē maksājumus un naudas sodus, kuri saistīti ar šādiem objektiem.

4.4. Glabāšanas periods

Personas dati tiek apstrādāti ne ilgāk kā tas nepieciešams. Glabāšanas periods var būt balstīts uz vienošanos ar Klientu, Partsbit.lv likumīgajām interesēm vai piemērojamajiem tiesību aktiem (piemēram, grāmatvedības uzskaites noteikumiem, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, noilguma terminiem, civiltiesībām utt.).

5. Partsbit.lv piemērotie pasākumi  personas informācijas drošības nodrošināšanai

Partsbit.lv veic noteiktus pasākumus, lai aizsargātu portālu un tā lietotājus no nesankcionētas piekļuves Partsbit.lv pieejamai informācijai, tās izmaiņām, izpaušanas vai iznīcināšanas.

5.1. Šie pasākumi ietver:

5.1.1. šifrēšanu, izmantojot SSL standartu;
5.1.2. nesankcionētas piekļuves Partsbit.lv sistēmām novēršanai pārskata savākto informāciju, tās glabāšanu un apstrādi, ieskaitot fiziskās drošības pasākumus;
5.1.3. pieeja personas informācijai ir tikai Partsbit.lv darbiniekiem, darbu izpildītājiem un pārstāvjiem, kuriem ir nepieciešams zināt šo informāciju, lai to apstrādātu pēc mūsu rīkojuma, kuriem ir stingri jāievēro līgumā paredzētās konfidencialitātes prasības, un attiecībā uz kuriem var tikt piemērota disciplināratbildība vai atlaišana no darba šo prasību neievērošanas gadījumā.

6. Klienta, kā datu subjekta, tiesības

Klientam (datu subjektam) attiecībā uz tā datu apstrādi, kuri saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem tiek klasificēti kā Personas dati, ir sekojošas tiesības:

6.1. Pieprasīt savu Personas datu labojumus, ja tie ir pretrunīgi, nepilnīgi vai nepareizi.
6.2. Iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja personas datu izmantošana ir balstīta uz tiesiskās intereses, ieskaitot profilēšanu tiešā mārketinga nolūkos (piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai dalībai aptaujās).
6.3. Pieprasīt savu Personas datu dzēšanu, piemēram, ja Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Klienta piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kurus Klients pieprasa dzēst, tiek apstrādāti, pamatojoties arī uz citu likumīgu pamatojumu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošām saistībām.
6.4. Ierobežot savu Personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad Partsbit.lv izvērtē, vai Klientam ir tiesības dzēst savus datus.
6.5. Saņemt informāciju par to, vai Partsbit.lv apstrādā tā Personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļuvi tiem.
6.6. Saņemt savus Personas datus, kurus tas pats iesniedzis, un kuri tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu un līguma izpildi rakstiskā formā vai jebkurā biežāk izmantojamā elektroniskajā formātā un, ja tas ir tehniski iespējams, nodot šos datus citiem pakalpojumu sniedzējiem (datu pārnesamība).
6.7. Atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei.
6.8. Nepakļauties pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tostarp profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai  ir juridiskas sekas vai tā būtiski ietekmē Klientu.
Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Klientu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai ja Klients ir devis nepārprotamu piekrišanu.
6.9. Iesniegt pretenzijas par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja klients uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

7. Pakalpojumi, uz kuriem attiecas šī konfidencialitātes politika

Partsbit.lv konfidencialitātes politika attiecas uz visiem kompānijas piedāvātajiem pakalpojumiem, izņemot tos pakalpojumus, kuriem izstrādāta atsevišķa konfidencialitātes politika, kura nav atspoguļota šajā politikā. Partsbit.lv konfidencialitātes politika neattiecas uz citu uzņēmumu vai fizisku personu piedāvātajiem produktiem, tostarp produktiem un tīmekļa vietnēm, kurās var būt iekļauti Partsbit.lv servisi, vai citām tīmekļa vietnēm, kuras saistītas ar Partsbit.lv servisiem. Partsbit.lv konfidencialitātes politika neattiecas uz kārtību, kuru izmanto citi uzņēmumi un organizācijas, kuras reklamē Partsbit.lv pakalpojumus un kuras var izmantot sīkfailus, pikseļu tagus un citas tehnoloģijas, lai nosūtītu un piedāvātu attiecīgu reklāmu.

8. Politikas ievērošana un sadarbība ar regulatīvajām iestādēm

Partsbit.lv regulāri pārbauda savu atbilstību šai konfidencialitātes politikai. Saņemot oficiālu rakstisku sūdzību vai atbalsta pieprasījumu, mēs sazināsimies ar iesniedzēju, lai izlemtu par turpmāku rīcību. Jebkuras sūdzības attiecībā uz personas informācijas nodošanu, kuru mums nav izdevies atrisināt, sazinoties ar konkrēto personu, izmeklēšanas ietvaros Partsbit.lv sadarbojas ar regulatīvajām iestādēm, tostarp vietējām datu aizsardzības iestādēm.

9. Kontaktinformācija

9.1. Klienti var sazināties ar Partsbit.lv saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, tiesību subjektu tiesību izmantošanu un pretenzijām par personas datu izmantošanu.
9.2. Partsbit.lv kontaktinformācija ir pieejama Partsbit.lv interneta portālā: Partsbit.lv.
9.3. Norīkotā datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardziba@partsbit.lv, ar atzīmi "Datu aizsardzības speciālists".

10. Rīcība un principu maiņa

10.1. Šie principi ir pieejami klientiem Partsbit.lv filiālēs un interneta portālā: Partsbit.lv.
10.2. Partsbit.lv var jebkurā laikā vienpusēji grozīt šos principus saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem, informējot Klientu par attiecīgajām izmaiņām Partsbit.lv filiālēs, Partsbit.lv interneta portālā, pa pastu, pa e-pastu vai nosūtot ziņojumus Partsbit.lv interneta portālā vai citā veidā (piemēram, masu informācijas līdzekļos) ne vēlāk kā mēnesi pirms izmaiņu stāšanās spēkā.